SGAG Logo

LEON LEGRAND

xxxx-xxxx

Writing as: Leon LeGrand


-Series Books
 
Michael Berresford The Von Kessel Dossier (1985)
  The Two-Ten Conspiracy (1986)
  The Whittington Pact (1987)