SGAG Logo

DAVID MONTROSS

xxxx-xxxx

Writing as: David Montross


-Series Books
 
Remsen Traitor's Wife (1962)
  Who Is Elissa Sheldon (1963)
  Fellow Traveler (1965)