SGAG Logo

RICHARD HOYT

xxxx-xxxx

Writing as: Richard Hoyt


-Series Books
 
James Burlane Trotsky's Run (1982)
  Head Of State (1985)
  The Dragon Portfolio (1986)
  Siege (1987)
  Marimba (1992)
  Red Card (1994)
  Japanese Game (1995)
  Tyger! Tyger! (1996)
  Blood Of Patriots (1996)