SGAG Logo

THOMAS P. RAMIREZ

xxxx -

Writing as: Thomas P. Ramirez


-Series Books
 
Phoenix Force Atlantic Scramble (1982)
  White Hell (1983)
  Aswan Hellbox (1983)
  Korean Killground (1984)