SGAG Logo

LEON LAZARUS

xxxx-xxxx

Writing as: Leon Lazarus


-Series Books
 
Nick Carter The Turncoat (1976)
  The Jamaican Exchange (1979)